Synonyms and Antonyms for evolve

1. evolve (v.)

work out

Synonyms:

2. evolve (v.)

undergo development or evolution

Synonyms:

3. evolve (v.)

gain through experience

Synonyms: Antonyms: