Synonyms for ergotropic | Synonym.com

Synonyms and antonyms for ergotropic

1. ergotropic (adj.)

of or relating to ergotropism

Synonyms: