Synonyms for ephemera

1. ephemera (n.)

something transitory; lasting a day

Synonyms: