Synonyms for elvish | Synonym.com

Synonyms and antonyms for elvish

1. elvish (adj.)

usually good-naturedly mischievous

Synonyms: Antonyms: