Synonyms for elephantiasis_neuromatosa

1. elephantiasis neuromatosa (n.)

hypertrophy of a limb

Synonyms: