Synonyms for dolichocephaly

1. dolichocephaly (n.)

the quality of being dolichocephalic

Synonyms: