Synonyms for dizen | Synonym.com

Synonyms and antonyms for dizen

1. dizen (v.)

dress up garishly and tastelessly

Synonyms: Antonyms: