Synonyms and Antonyms for disobliging | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for disobliging

1. disobliging (adj.)

intentionally unaccommodating

Synonyms: Antonyms: