Synonyms for demythologized | Synonym.com

Synonyms and antonyms for demythologized

1. demythologized (adj.)

having mythical elements removed

Synonyms: Antonyms: