Synonyms for davallia pyxidata

1. Davallia pyxidata (n.)

a hare's-foot fern of the genus Davallia

Synonyms: