Synonyms and Antonyms for dardanus | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for dardanus

1. Dardanus (n.)

(Greek mythology) founder of Troy

Synonyms: