Synonyms for dampening | Synonym.com

Synonyms and antonyms for dampening

1. dampening (n.)

the act of making something slightly wet

Synonyms: