Synonyms for cyclic neutropenia

1. cyclic neutropenia (n.)

neutropenia that occurs periodically

Synonyms: