Synonyms and Antonyms for cxxv | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for cxxv

1. cxxv (adj.)

being five more than one hundred twenty

Synonyms: Antonyms: