Synonyms for crankcase | Synonym.com

Synonyms and antonyms for crankcase

1. crankcase (n.)

housing for a crankshaft

Synonyms: