Synonyms for choke_back

1. choke back (v.)

suppress

Synonyms: