Synonyms for chemoreceptor | Synonym.com

Synonyms and antonyms for chemoreceptor

1. chemoreceptor (n.)

a sensory receptor that responds to chemical stimuli

Synonyms: Antonyms: