Synonyms for cacodylic

1. cacodylic (adj.)

of or relating to cacodyl

Synonyms: