Synonyms for burundi franc

1. Burundi franc (n.)

the basic unit of money in Burundi

Synonyms: