Synonyms and Antonyms for burst_upon

1. burst upon (v.)

spring suddenly

Synonyms: Antonyms: