Synonyms and Antonyms for brisken | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for brisken

1. brisken (v.)

become brisk

Synonyms: Antonyms: