Synonyms for brachyurous | Synonym.com

Synonyms and antonyms for brachyurous

1. brachyurous (adj.)

of or belonging to the suborder Brachyura

Synonyms: