Synonyms for bonk

2. bonk (v.)

hit hard

Synonyms: