Synonyms and Antonyms for bon_ton

1. bon ton (n.)

the fashionable elite

Synonyms: Antonyms: