Synonyms and Antonyms for blaze_up

1. blaze up (v.)

burn brightly

Synonyms: Antonyms: