Synonyms for blatherskite | Synonym.com

Synonyms and antonyms for blatherskite

1. blatherskite (n.)

foolish gibberish

Synonyms: