Synonyms and Antonyms for blatherskite

1. blatherskite (n.)

foolish gibberish

Synonyms: