Synonyms and Antonyms for blastomyces

1. Blastomyces (n.)

genus of pathogenic yeastlike fungi

Synonyms: