Synonyms for blastogenetic

1. blastogenetic (adj.)

of or relating to blastogenesis

Synonyms: