Synonyms and Antonyms for bedizen

1. bedizen (v.)

decorate tastelessly

Synonyms: