Synonyms for awakening | Synonym.com

Synonyms for awakening

1. awakening (n.)

the act of waking

Synonyms: