Synonyms for ateleiotic

1. ateleiotic (adj.)

of or relating to ateleiosis

Synonyms: