Synonyms and Antonyms for asplenium nigripes | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for asplenium nigripes

1. Asplenium nigripes (n.)

a fern of the genus Schaffneria

Synonyms: