Synonyms for ashamedly | Synonym.com

Synonyms and antonyms for ashamedly

1. ashamedly (adv.)

with a feeling of shame

Synonyms:
Antonyms: