Synonyms and Antonyms for ascosporous

1. ascosporous (adj.)

of or relating to ascospores

Synonyms: