Synonyms for arthropodan | Synonym.com

Synonyms and antonyms for arthropodan

1. arthropodan (adj.)

of or relating to invertebrates of the phylum Arthropoda

Synonyms: