Synonyms and Antonyms for arthropodan | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for arthropodan

1. arthropodan (adj.)

of or relating to invertebrates of the phylum Arthropoda

Synonyms: