Synonyms for arthropodal | Synonym.com

Synonyms and antonyms for arthropodal

1. arthropodal (adj.)

of or relating to invertebrates of the phylum Arthropoda

Synonyms: