Synonyms for arthralgic

1. arthralgic (adj.)

of or relating to arthralgia

Synonyms: