Synonyms for antalya | Synonym.com

Synonyms and antonyms for antalya

1. Antalya (n.)

a port city in southwestern Turkey on the Gulf of Antalya

Synonyms: