Synonyms for alveolar_resorption

1. alveolar resorption (n.)

wasting of the bony socket

Synonyms: