Synonyms for agropyron smithii

1. Agropyron smithii (n.)

valuable forage grass of western United States

Synonyms: