Synonyms for adequately | Synonym.com

Synonyms and antonyms for adequately

1. adequately (adv.)

in an adequate manner or to an adequate degree

Synonyms:
Antonyms: