Synonyms for Vladimir_Nabokov

1. Vladimir Nabokov (n.)

United States writer (born in Russia) (1899-1977)

Synonyms: