Synonyms for Vaishnava

1. Vaishnava (n.)

worshipper of Vishnu

Synonyms: