Synonyms for Uruguay_potato_vine

1. Uruguay potato vine (n.)

South American potato vine

Synonyms: