Synonyms for University_of_Nebraska

1. University of Nebraska (n.)

a university in Lincoln, Nebraska

Synonyms: