Synonyms for UHF

1. UHF (n.)

300 to 3000 megahertz

Synonyms: