Synonyms for Trimorphodon_lambda

1. Trimorphodon lambda (n.)

of desert regions of southwestern North America

Synonyms: