Synonyms for Tricholoma_venenata

1. Tricholoma venenata (n.)

a poisonous white agaric

Synonyms: