Synonyms for Thompson_submachine_gun

1. Thompson submachine gun (n.)

a .45-caliber submachine gun

Synonyms: