Synonyms for Thomas_Merton

1. Thomas Merton (n.)

United States religious and writer (1915-1968)

Synonyms: